Förskoleklass 6 år

Förskoleklassen fungerar som en länk mellan förskolan och skolan. Den bedrivs med ett varierat innehåll med inslag av både klassrumsundervisning och lek. Undervisningen i förskoleklassen bedrivs med inslag av drama, rytmik och skapande i text, bild och form. Förskoleklassen präglas av att eleverna får uppleva olika uttryck för kunskaper.

Språk och lek

I förskoleklassen arbetar vi för att eleverna ska utveckla en stark tilltro till sin egen språkliga förmåga genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva tillsammans med både andra barn och pedagoger. Förskoleklassen samarbetar därför både med äldre och yngre barn.

I förskoleklassen används leken som ett aktivt verktyg för lärande. I leken kan eleverna bland annat bearbeta intryck, utveckla fantasi och kreativitet samt utveckla sin samarbets-­ och kommunikationsförmåga. I verksamheten finns därför utrymme för initierad av barnen likaväl som lek initierad av pedagogerna. I leken tränar barnen flera fömågor som t ex turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. I leken formulerar barn problem, experimenterar och utforskar världen.

Styrdokument

Verksamheten bedrivs enligt skolverkets riktlinjer för förskoleklassen:

  • Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
  • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
  • Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.