Förskola från 4 år

I ett eget litet hus på skolgården finns vår populära förskola. Här samlas barn från olika delar av Europa och språken vi använder är svenska, spanska och engelska.

Svensk pedagogik i internationell miljö

I förskolan arbetar spanska och svenska pedagoger vilket gör att både svenska och spanska används som en naturlig del i förskolans vardag. I den här internationella miljön arbetar vi med svensk förskolepedagogik enligt vår svenska läroplan.

Verksamheten erbjuder ett varierat innehåll som ger barnen möjlighet att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld. Här finns plats för både lek och organiserade aktiviteter såsom bild- och formarbete, musik, samt utflykter. Övergången från förskola till skola blir mycket smidig för barnen genom detta nära samarbete mellan förskolepersonal och lärare.

FÖrskola utomhus

Målsättning

Vi vill utveckla och driva en förskola där alla får komma till tals och lära efter sina förutsättningar. Här skall barnen oavsett kön och bakgrund få samma möjligheter att utvecklas till fritt tänkande och kreativa individer. Verksamheten präglas av forskarglädje, nyfikenhet och gemenskap.

Genom att lyssna på barnen och ta tillvara på deras intressen ger vi dem inflytande och delaktighet i utformandet av verksamheten. Barnen skall få möjlighet att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer.

Olikheter är en tillgång i verksamheten och skall användas som sådan. Både barnen och pedagogernas kompetenser skall tas till vara och komplettera varandra.

Vi lär tillsammans!

Barnen är duktiga på att hjälpa varandra och behöver inte alltid hjälp av någon vuxen. Deras tankar är friare och processen blir mer kreativ utan att de vuxnas idéer är normgivande. Vi tänker: ”Vad kan barnen bli delaktiga i och inte bara ta del av?”

Vi uppmuntrar barnen att söka egen kunskap, inte bara föra vidare vår. På så sätt skaffar de sig egna tankar och idéer. Pedagogerna uppmuntrar barnen till eget tänkande och att hitta sin egen problemlösning. Barnen stimuleras att söka sin egen kunskap både enskilt och tillsammans med andra. Genom att låta barnen ha egna teorier och sätt att lösa problemen på, stärker vi deras självförtroende!

Miljö

Förskolans miljö är i ständig förändring. De pedagogiska rummen utvecklas i takt med att barnens behov och intressen förändras.

Barnen har alltid tillgång till skapande och stor frihet vad gäller användandet av material. Barnen har också på olika sätt alltid tillgång till bygg och konstruktion. Övriga material varierar.

Förskolan lek