Från läsåret 2020/2021 kommer skolan inte fortsätta erbjuda förskole verksamhet.

I ett eget litet hus på skolgården finns vår populära förskola. Här samlas barn från olika delar av Europa och språken vi använder är svenska, spanska och engelska.

Svensk pedagogik i internationell miljö

I förskolan arbetar spanska och svenska pedagoger vilket gör att både svenska och spanska används som en naturlig del i förskolans vardag. I den här internationella miljön arbetar vi enligt Läroplanen för förskolan 98/18.

Verksamheten erbjuder ett varierat innehåll som ger barnen möjlighet att successivt vidga och fördjupa sina kunskaper om sig själva och sin omvärld. Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att dokumentera, analysera och utvärdera barnens lärande och verksamheten. Övergången mellan förskola och skola blir mycket smidig för barnen då förskolan är inom samma område som skolan och genom vårt nära samarbete med förskoleklass  och lärare i skolan.

Målsättning

Vi vill utveckla och driva en förskola som är trygg, lustfylld och lärorik. Här ska alla barn och pedagoger få vara kompetenta och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Verksamheten präglas av forskarglädje, nyfikenhet och gemenskap.

Genom att lyssna på barnen och ta tillvara på deras intressen ger vi dem inflytande och delaktighet i utformandet av verksamheten. Förskolan vilar på en demokratisk grund som är en viktig del i vardagen i vår verksamhet.

Projekterande arbetssätt

Vi arbetar med ett projekterande arbetssätt vilket bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande – där samtliga barn och pedagoger formulerar ett problem/en frågeställning innan vi söker efter lösningar. Processen är viktigare än det färdiga resultatet.

Våra projekt utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Genom pedagogisk dokumentation synliggörs barnens lärande och hur vi kan utmana dessa vidare.

I vårt projekterande utforskande arbetssätt utgörs vår undervisning och bidrar till att barnens förmågor utvecklas.

Miljön som den tredje pedagogen

Vår pedagogiska miljö är i ständig förändring. Detta för att anpassas utifrån det som barnen just nu visar intresse för och de projekt vi arbetar med.

Både inne på förskolan och ute på vår gård är miljön inbjudande, tillåtande och lockar till möte med olika material och mellan barnen. Barnen skall få möjlighet att skapa, konstruera och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som bland annat lera, målning, bild, musik, rytmik, motoriska övningar, sång, dans och digitala verktyg.

På förskolan ser vi varje barn som en tillgång där alla är lika mycket värda. Alla är viktiga i gruppen och alla bidrar till den. Vi värnar om varandra och om vår miljö.

Förskolan lek